TRANSPORT

Osiguranje robe u prijevozu

 

Mogućnost nastanka određene štete na robi tijekom prijevoza je sve veća. Duga putovanja, premještanje i slaganje tereta, loše vrijeme i ostale prirodne nepogode mogu dovesti do oštećenja, krađe dijela ili cijele pošiljke. Robu možete zaštiti od ovih rizika zaključivanjem nekoliko vrsta osiguravajućih pokrića.

Euroherc u svojoj ponudi ima dvije osnovne vrste ugovora o transportnom osiguranju:

 

  • Pojedinačni ugovori, kojima se osiguravaju pojedine, ugovorom točno određene, pošiljke robe koje se prevoze na određenoj relaciji. U tu svrhu ugovor ili polica osiguranja sadrži podatke o robi, osiguranu relaciju, prijevozno sredstvo, početak putovanja i dr. U međunarodnom transportu jednom ugovorenom vrijednošću redovito se osim vrijednosti robe osiguravaju i trošak vozarine, osiguranja i drugi troškovi. Osiguravatelj na temelju podataka dobivenih ponudom procjenjuje rizik i određuje premiju osiguranja. Ugovor se sklapa prije početka putovanja. Za svako sklopljeno osiguranje izdaje se posebna polica osiguranja.

 

 • Opći (generalni) ugovori, kojima se osigurava veći broj pošiljaka koje se uzastopce otpremaju i koje su u ugovoru označene samo u općim crtama. Na primjer, ugovorom se mogu osigurati sve pošiljke osiguranika: koje se prevoze u određenom razdoblju; na određenoj relaciji; određenim prijevoznim sredstvom i sl.

Teret u međunarodnom prijevozu (Međunarodni kargo)

pomorski, riječni, zrakoplovni i kopneni (cestovni i željeznički) 

Pod međunarodnim prijevozom smatra se prijevoz pošiljki kojima je mjesto otpreme ili uputno mjesto izvan teritorija Bosne i Hercegovine, ili koje prati međunarodna prijevozna isprava ili carinski dokumenti.

Tijekom transporta u međunarodnom prijevozu robu možete osigurati od “svih rizika”, u obliku “proširenog pokrića” ili samo od “osnovnih rizika”.

Osiguranje robe u prijevozu pokriva gubitak i/ili oštećenje robe do kojega dođe tijekom prijevoza zbog prometne nezgode prijevoznoga sredstva, elementarne nepogode, požara ili eksplozije, neisporuke cijelih koleta, krađe (djelomične ili potpune), manipulativnih oštećenja, pokisnuća i dr.

U kargo osiguranju visina premije ponajprije ovisi o vrsti robe, relaciji prijevoza, vrijednosti robe i vrsti prijevoznoga sredstva.

Teret u domaćem prijevozu (Domaći kargo)

pomorski, riječni, zrakoplovni i kopneni (cestovni i željeznički)

 

Riječ je o osiguranju robe kojoj su polazno i odredišno mjesto unutar granica Bosne i Hercegovine.
Transport robe u domaćem prijevozu može se osigurati od “svih rizika” u obliku “proširenog pokrića” ili samo od “osnovnih rizika”.

Pod domaćim prijevozom smatra se prijevoz pošiljki kojima je mjesto otpreme i uputno mjesto na teritoriju Bosne i Hercegovine ili koje prati domaća prijevozna isprava.

Vrste pokrića kod osiguranja robe u pomorskom prijevozu

 

A - Svi rizici

Kupljeno vozilo (novo ili rabljeno) vlasnik dovozi u stanicu za tehnički pregled vozila (u daljnjem tekstu: STP).

Prilikom registracije vozila, STP će osim tehničkog pregleda vozila obaviti i administrativne pripremne radnje.

Da bi STP obavila sve pripremne radnje prije konačne registracije vozila, vlasnik mora:

 • predočiti dokaz o vlasništvu vozila (račun, ovjereni kupoprodajni ugovor, carinsku deklaraciju i sl.)
 • platiti propisane obveze:
  • polica obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
  • godišnje naknade za registraciju vozila (putarine, takse)
 • posjedovati dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ovjeren od STP-a na zapisniku o prethodno obavljenom redovnom tehničkom pregledu vozila
 • predočiti osobnu iskaznicu

Nakon svih obavljenih radnji u STP-u, vlasnika vozila se upućuje sa popunjenom dokumentacijom u nadležnu policijsku upravu/postaju, koja će provesti postupak provjere svih unesenih podataka, a potom izvršiti izdavanje i ovjeru prometne dokumentacije, sticker naljepnice i registarskih pločica, čime se postupak registracije vozila smatra okončanim.

NAPOMENA:
Policu obveznog osiguranja koja je jedan od preduvjeta za uredno obavljanje registracije moguće je ugovoriti:

 • na STP-u na kojem obavljamo registraciju ili
 • na bilo kojem prodajnom mjestu osiguravatelja

B - Osnovni rizici

Prometne nezgode, nažalost, dio su naše svakodnevice…

U najvećem broju slučajeva posljedice su manje ili veće štete na vozilima – iako se na žalost događa i velik broj prometnih nezgoda sa daleko težim posljedicama za vozače, suputnike ili sudionike.

U slučaju da se dogodi i Vama…
Nakon prometne nezgode očekuju se mnogobrojni problemi pa nam je želja u takvoj situaciji, barem u dijelu koji je vezan za dužnost postupanja sudionika prometne nesreće. Nudimo Vam i nekoliko korisnih savjeta i uputa o tome što treba poduzeti da biste na što jednostavniji način ostvarili pravo na naknadu štete.

 

Dužnosti u slučaju prometne nezgode
Osoba koja se zatekne ili naiđe na mjesto prometne nezgode u kojoj ima ozlijeđenih osoba dužna je ukazati pomoć ozlijeđenim osobama.

 

Ako je nastala manja materijalna šteta
Potrebno je odmah ukloniti vozila sa kolnika, omogućiti nesmetano odvijanje prometa, popuniti i potpisati Europsko izvješće o nezgodi(link) ili na drugi način razmijeniti osobne podatke i podatke o vozilima.

Ukoliko Vam drugi sudionik prometne nezgode odbije dati osobne podatke, odnosno podatke o vozilu, ili napusti mjesto prometne nezgode, u slučaju oprečnih mišljenja glede krivnje, u slučaju sudara sa neregistriranim vozilom, sa vozilom inozemne registracije, u slučaju alkoholiziranosti vozača, vožnje bez vozačke dozvole i slično – preporučamo Vam da o prometnoj nezgodi obavijestite policiju koja će izaći na mjesto prometne nesreće.

 

Ukoliko je netko izgubio život ili je ozlijeđen, te u slučaju veće materijalne štete
Potrebno je pozvati liječnika, ostati na mjestu prometne nezgode, sa tim što se možete privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći ozlijeđenim osobama, ili ako Vam je samom potrebna liječnička pomoć. Poduzmite sve potrebne mjere kako bi se otklonile nove opasnosti, te omogućio normalan tijek prometa. Pobrinite se da se ne mijenja stanje na mjestu nezgode i da se sačuvaju postojeći tragovi. Upalite sve pokazivače smjera te postavite sigurnosni trokut (najmanje 50m od mjesta prometne nezgode).

O prometnoj nezgodi obavijestite najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju.

C - Osnovni rizici

Vozila sa BiH registarskim pločicama
U slučaju sudara sa vozilom BiH registracijskih oznaka Vaš odštetni zahtjev podnosite društvu za osiguranje kod kojega je osoba odgovorna za nezgodu (štetnik) osigurana od automobilske odgovornosti. Zahtjev podnosite sjedištu društva ili podružnici koja je izdala policu osiguranja (adresa podružnice najčešće se nalazi na polici osiguranja štetnika), a možete i podružnici toga društva ukoliko postoji u mjestu Vašeg prebivališta. Uobičajeno je da se odštetni zahtjev podnosi na posebnom obrascu kojeg možete dobiti u svakom društvu za osiguranje.

Društvo za osiguranje kojem ste podnijeli odštetni zahtjev obavit će procjenu štete na Vašem vozilu, nakon čega možete pristupiti otklanjanju štete, popravkom ili na neki drugi načina zavisno o vrsti štete (djelomična/totalna).
Vozila sa inozemnim registarskim pločicama
Ukoliko je prometnu nezgodu skrivio vozač vozila inozemne registracije sudionici su dužni postupati na jednak način kao da se radi o domaćem vozilu, osim što od vozača inozemnog vozila treba zatražiti kopiju njegove zelene karte, a ukoliko vozač nije u posjedu kopije, svakako se pobrinite da ju dobijete jer će Vam upravo taj dokument olakšati bar onaj početni postupak utvrđivanja nadležnog osiguravatelja. Ova isprava je ključni dokument temeljem kojeg ostvarujete pravo na naknadu štete, pogotovo ako strani sudionik dolazi iz neke od zemalja koja nije članica Europske unije.

Oštećena osoba svoj zahtjev za naknadu štete podnosi Birou zelene karte BiH. Budući da Biro nema vlastitu službu za obradu međunarodnih šteta, tu je svoju ovlast prenio na članice tj. osiguravateljna društva koja se bave poslovima obveznog osiguranja automobilske odgovornosti. To znači da odštetni zahtjev možete podnijeti i izravno osiguravateljnom društvu koje će Vas informirati o daljnjem tijeku postupka.

Neosigurana motorna vozila
Ako je treća osoba pretrpila štetu nastalu uporabom neosiguranog vozila, odštetni zahtjev može podnijeti Zaštitnom fondu, ili jednom od društava za osiguranje koje će ga zaprimiti te proslijediti na rješavanje Zaštitnom fondu. U većini slučajeva društvo za osiguranje će odštetni zahtjev riješiti samostalno uz prethodno dobivenu suglasnost Zaštitnog fonda.
Takva šteta isplaćuje se na teret Zaštitnog fonda, koji se puni sredstvima osiguravatelja razmjerno ostvarenoj premiji u obveznim osiguranjima u prethodnoj godini. Međutim, Zaštitni fond ima pravo regresa isplaćenog iznosa naknade, uvećanog za kamate i troškove od osobe odgovorne za štetu.

Nepoznata motorna vozila
Ako je treća osoba pretrpjela nematerijalnu štetu , nastalu uporabom nepoznatog vozila, odštetni zahtjev podnosi Zaštitnom fondu koji ima obvezu dati naknadu samo kod šteta zbog smrti i tjelesnih povreda.

Ukoliko se naknadno pronađe vozilo čijom je uporabom nanesena šteta te se utvrdi odgovorni osiguravatelj, Zaštitni fond ima pravo na naknadu od odgovorne osobe odnosno od odgovornog osiguravatelja, i to isplaćenog iznosa štete, kamata i troškova.

Motorna vozila pripadnika vojske
U slučaju prometne nezgode sa vozilom Oružanih snaga BiH, Vaš odštetni zahtjev podnosite Ministarstvu obrane BiH.

  Vrste pokrića kod osiguranja robe u kopnenom, željezničkom i zračnom prijevozu

   

  A - Svi rizici

  Osiguranjem su pokriveni svi rizici fizičkog gubitka ili oštećenja osiguranog predmeta, osim šteta isključenih iz osiguranja prema odredbama klauzula.

  B - Osnovni rizici

  Prošireno pokriće – požar ili eksplozija, prometna nezgoda prijevoznog sredstva (sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće, pad prijevoznog sredstva), potres, vulkanska erupcija, udar groma, oluja, poplava, odron, lavina i slične prirodne nepogode, razbojništvo, prodor jezerske ili riječne vode u prijevozno sredstvo, kontejner ili mjesto uskladištenja za trajanja osiguranja, krađa ili neisporuka cijelog koleta, potpuni gubitak svakog koleta nastao uslijed nezgode ili padom za vrijeme ukrcaja ili iskrcaja sa prijevoznog sredstva te troškovi spašavanja osiguranika.

  C - Osnovni rizici

  Požar ili eksplozija, prometna nezgoda prijevoznog sredstva (sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće, pad prijevoznog sredstva), potres, vulkanska erupcija, udar groma, oluja, poplava, odron, lavina i slične prirodne nepogode, gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta nastalo zbog razbojništva, te troškovi spašavanja osiguranika.