PRITUŽBE

Pritužbe

 

Informacije osiguraniku, ugovaratelju osiguranja i korisniku iz ugovora o osiguranju prije sklapanja ugovora o osiguranju o načinu podnošenja pritužbi.

Sve osobe čiji pravni interes proizlazi ili je u vezi sa ugovorom o osiguranju prvenstveno će nastojati sve eventualne sporove sa osigurateljem riješiti sporazumno, u mirnom postupku kod osiguratelja, podnošenjem pritužbe.
Podnositelj pritužbe može biti osiguranik, ugovaratelj osiguranja ili korisnik iz ugovora o osiguranju.

Pritužba se može podnijeti:

 • pisanim podneskom putem pošte na adresu sjedišta društva EUROHERC osiguranja d.d. Sarajevo, 71000 Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 20 ili na adresu najbližeg prodajnog mjesta
 • telefaksom na broj: 033 755 522
 • elektronskom poštom na adresu: prituzbe@euroherc.ba
 • usmenom izjavom na zapisnik u EUROHERC osiguranju d.d.

Pritužba može biti podnesena zbog:

 • postupanja Društva odnosno osobe koja za Društvo obavlja poslove zastupanja u osiguranju
 • odluke Društva u vezi sa ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju
 • postupanja Društva u vezi sa rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju

Rok za podnošenje pritužbe protiv odluke ili postupanja EUROHERC osiguranja d.d. je 15 dana od dana kada je podnositelj pritužbe primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe.

Pritužba treba sadržavati:

 • ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba
 • razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe
 • dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza
 • datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa
 • punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku

Rok za pisani odgovor na pritužbu je 15 dana od dana primitka pritužbe. Odgovor na pritužbu treba biti obrazložen i potpisan. Ako je pritužba podnesena elektronskom poštom ili podnositelj pritužbe to izričito traži, odgovor na pritužbu može se poslati elektronskom poštom, uz poštivanje propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na zahtjev podnositelja pritužbe EUROHERC osiguranje d.d. dužno je obavijestiti podnositelja pritužbe o zaprimljenoj pritužbi i tijeku postupka.