ODGOVORNOST

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranjima od odgovornosti štitite svoju imovinu u cjelini od odštetnih zahtjeva trećih osoba. Imovina kod ovog osiguranja nije fizički osigurana, ali je osigurana od umanjenja na način da će osiguravajuće društvo umjesto Vas nadoknaditi štetu trećoj osobi.
Ovim osiguranjem štite svoj ekonomski interes.

Sve vrste osiguranja od odgovornosti dijelimo na:

Vožnja motornim vozilom predstavlja potencijalnu opasnost, uslijed koje trećim osobama možemo prouzročiti:

 • Izvan ugovorne odgovornosti
 • Ugovorne odgovornosti

Izvan ugovorna odgovornost je vrsta osiguranja u kojem oštećenik nije u nikakvom ugovornom odnosu s osiguranikom. Kod ovog oblika odgovornosti primjenjuje se načelo objektivne odgovornosti [tj. nije nužno da postoji krivnja osiguranika, već da je nastao događaj koji je prouzročio štetu].

Ugovorna odgovornost se naziva još i profesionalnom odgovornošću. Kod ovog oblika odgovornosti obveza za naknadu štete postoji samo onda ukoliko je došlo do profesionalnog propusta osiguranika u izvršenju svojih obveza.

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranjima od odgovornosti štitite svoju imovinu u cjelini od odštetnih zahtjeva trećih osoba.

Opća odgovornost

Predmet osiguranja je građansko-pravna izvan ugovorna odgovornost Osiguranika za štetu uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe.
Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za štetu koja je nastala iz djelatnosti (zanimanja) Osiguranika, iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti.

Osiguranje se također odnosi na odgovornost za štetu nastalu zbog:

 • povećanja opasnosti ili proširenja osiguranog izvora opasnosti do kojih je došlo tijekom trajanja osiguranja
 • novog izvora opasnosti koji se kod Osiguranika pojavi poslije zaključenja Ugovora o osiguranju
 • krađe ili nestanka stvari uz uvjet da su stvari smještene u zaključanim prostorijama ili ostavama
 • štete koja nije nastala ni povredom osobe ni oštećenjem, odnosno uništenjem stvari tzv.”čisto imovinska šteta”
 • nastalu na osobama zbog zagađivanja tla i vode

U okviru osiguranog izvora opasnosti obavljanja djelatnosti obuhvaćena je i odgovornost Osiguranika koja proistječe iz:

 • korištenja, odnosno posjedovanja, zakupa ili uživanja; zemljišta, zgrada i prostorija, koje se isključivo koriste za potrebe osigurane djelatnosti ili zanimanja
 • korištenja objekata koji isključivo služe djelatnicima Osiguranika (kao npr.: restorana, poduzeća, kupališta, odmarališta, sportskih igrališta i sl.)
 • uporabe dizala (liftova) namijenjenih za prijevoz osoba i tereta
 • uporabe bicikla bez motora za potrebe osigurane djelatnosti
 • uskladištenja materijala za loženje i pogonsko isključivo koristi za obavljanje osigurane djelatnosti ili zanimanja
 • krađe ili nestanka stvari za osobnu uporabu Osiguranikovih djelatnika uz uvjet da su stvari smještene u zaključanim prostorijama ili zaključanim ostavama
 • djelatnosti Osiguranika kao investitora i/ili izvođača građevinskih i montažnih radova
 • iz posjedovanja garaža, koje se nalaze na, odnosno uz ili u osiguranim nekretninama, ukoliko se ne radi o garaži za iznajmljivanje uz naknadu ili o hotelskoj garaži
 • iz posjedovanja javnih garaža

Vrlo važno je zaštititi se od mogućih budućih financijskih izdataka i obveza, koje se ne mogu uvijek predvidjeti, a mogu doseći visoke iznose. Tvrtka svojim poslovanjem može ugroziti zdravlje, no i oštetiti materijalnu imovinu drugih osoba. Iako, nenamjerno, ona će biti obvezna isplatiti određenu naknadu za prouzročenu štetu prema trećim osobama (kriterij objektivne odgovornosti).

Čak i samo posjedovanje određene imovine može predstavljati ovakav rizik. Ukoliko sa zgrade dođe do pada predmeta ili dijelova zgrade na prolaznike, šetače ili materijalne stvari trećih. U slučaju štete, oštećenome za štetu odgovara vlasnik.

Upravo od ovakvih nepredvidivih izdataka moguće se zaštiti ugovaranjem police osiguranja od opće odgovornosti prema trećim osobama.
Osiguranjem su obuhvaćeni osigurani slučajevi nastali na području Bosne i Hercegovine u ugovorenom vremenskom razdoblju.

Osiguranje od odgovornosti odvjetnika

Predmet osiguranja je odgovornost odvjetnika za štetu koju obavljanjem odvjetništva prouzroči trećim osobama, dok se osiguranim slučajem smatra svaki pojedinačno određen propušteni oblik pravne zaštite ili učinjena pogreška kojima se trećim osobama prouzroči šteta.

Propust ili pogreška se smatraju poznatim kad ih osiguranik sam utvrdi ili za njih dozna, a da još nije postavljen odštetni zahtjev, niti najavljen odštetni zahtjev treće osobe.

Osiguranjem je obuhvaćena i odgovornost odvjetničkih vježbenika, kao i ostalog osoblja, te privatna odgovornost odvjetnika izvan obavljanja djelatnosti, uz posebno ugovaranje i plaćanje dopunske premije osiguranja.

Odvjetništvo je neovisna i samostalna djelatnost koja osigurava pružanje svih oblika pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa.

Pod oblicima pravne zaštite podrazumijeva se osobito:

 • davanje pravnih savjeta
 • sastavljanje isprava (ugovora, oporuka, izjava i dr.)
 • sastavljanje tužbi, žalbi, prijedloga, zahtjeva, molbi, izvanrednih pravnih lijekova i drugih podnesaka
 • zastupanje stranaka

Treća osoba je osoba koja nije subjekt ugovora o osiguranju, odnosno osoba čija odgovornost nije pokrivena osiguranjem, kao i djelatnik osiguranika.

Svota osiguranja je gornja granica obveze osiguravatelja po jednom osiguranom slučaju i ona iznosi 100.000 KM. Osiguranik može ugovoriti svotu osiguranja veću od 100.000 KM.

Osiguranje od odgovornosti notara

Osiguranjem je obuhvaćena odgovornost notara, kao i ostalog osoblja (notarskog pomoćnika, zamjenika notara, vršitelja dužnosti notara i stručnog suradnika).

Notarska služba je neovisna i samostalna djelatnost koja osigurava pružanje svih oblika pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa. Notar je nadležan da poduzima notarsku obradu isprava, izdaje potvrde, kao i da ovjerava potpise, rukoznake i prepise. Notar može obavljati i druge poslove koji su u skladu sa Zakonom o notarima. Notarska obrada isprava znači da je isprava u cijelosti sačinjena od strane notara, u skladu sa Zakonom o notarima i time dokazuje u ispravi zapisane izjave, koje su stranke dale pred notarom i koje su one svojim potpisom odobrile.

Pravni poslovi za čiju je pravnu valjanost obvezna notarska obrada isprava su:

 • pravni poslovi o reguliranju imovinskih odnosa između bračnih drugova, kao i između osoba koje žive u vanbračnoj životnoj zajednici
 • raspolaganje imovinom maloljetnih i poslovno nesposobnih osoba
 • pravni poslovi kojima se obećava neka činidba kao poklon, s tim što se u ovom slučaju
 • nedostatak notarske forme nadomješta izvršenjem obećane činidbe
 • pravni poslovi čiji je predmet prijenos ili stjecanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama
 • osnivački akti privrednih društava i utvrđivanje njihovih statuta, kao i svaka promjena statuta

Svota osiguranja je gornja granica obveze osiguravatelja po jednom osiguranom slučaju i ona iznosi 250.000 KM. Osiguranik može ugovoriti svotu osiguranja veću od 250.000 KM.

Odgovornost sudskih vještaka

Predmet osiguranja je odgovornost vještaka za štetu koju obavljanjem poslova vještačenja pričini trećim osobama.

Vještačenje je neovisna i samostalna djelatnost koja osigurava pružanje svih oblika stručne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa iz domena struke vještaka.

Ovim osiguranjem su obuhvaćene štete od odgovornosti za propuste ili pogreške u obavljanju djelatnosti u slučaju nepoštivanja zadanih rokova koji su mu utvrđeni za izvršenje poslova vještačenja, bez opravdanog razloga, kao i kada ne poštuje sud i stranke, ne preuzima dodijeljene mu predmete ili kada na njegov rad ima drugih ozbiljnih prigovora ili kada ne postupi sukladno čl.15 Zakona o vještacima.

Svota osiguranja je gornja granica obveze osiguravatelja po jednom osiguranom slučaju i ona iznosi 30.000 KM. Osiguranik može ugovoriti svotu osiguranja veću od 30.000 KM.

Odgovornost vlasnika/korisnika zračnih letjelica

Izvanugovorna odgovornost prema trećima

Ukoliko je ugovoreno pokriće za odgovornost prema trećima prema ovim uvjetima i plaćena je dodatna premija, osiguravatelj će nadoknaditi štetu trećim osobama za:

 • smrt ili tjelesne ozljede te narušavanja zdravlja
 • gubitak ili oštećenje materijalnih stvar

a koju uzrokuje zrakoplov u letu, osobe, stvari koje su ispale, ili su izbačene iz zrakoplova u letu, izuzev ako se dokaže da zrakoplov u letu, osobe ili stvari koje su ispale, tj. koje su izbačene iz zrakoplova u letu nisu bile uzrok štete.

Osiguranje po ovim uvjetima odnosi i na štetu koja je uzrokovana samim prolaskom zrakoplova kroz zračni prostor (npr. šteta uzrokovana zvukom, probijanjem zvučnog zida i sl.).

Odgovornost prema putnicima

Osiguranjem dobrovoljne odgovornosti prema putnicima osiguravatelj će nadoknaditi štetu koja nastane osobama koji su putnici u osiguranom zrakoplovu i to za:

 • smrt ili tjelesne ozljede te narušavanja zdravlja
 • gubitak ili oštećenje materijalnih stvari i predmeta koje putnici nose sa sobom ili se nalaze u zrakoplovu (ručna ili predana prtljaga putnika)

U slučaju gubitka ili oštećenja stvari vrijednost se stvari određuje prema tržišnoj cijeni stvari iste vrste, količine i svojstava u mjestu i u vrijeme predaje osiguraniku.
Osiguranjem se nadoknađuje i šteta umanjenja vrijednosti oštećene stvari.
Zajednički limit pokrića odgovornost prema putnicima i prema trećim osobama
Limit pokrića (iznos osiguranja) iz police osiguranja predstavlja najviši iznos obveze osiguravatelja po jednom štetnom događaju, neovisno o broju oštećenika. Agregatni limit predstavlja gornju granicu obveze osiguravatelja za sve štete događaje i oštećenike u trajanju police osiguranja.

Odgovornost prema posadi zrakoplova (letačko i kabinsko osoblje)

Posada (letačka i kabinska) zrakoplova su osobe koje je operator zrakoplova odredio za obavljanje određenih poslova u zrakoplovu tijekom vremena letenja i smatraju se osiguranim na zajednički limit, osim ako se u polici ne navede drugačije.

 • Kabinska posada – članovi posade zrakoplova (ali nisu članovi letačke posade) koji obavljaju poslove što im ih, u interesu sigurnosti ukrcanih putnika, odredi operator ili zapovjednik zrakoplova.
 • Letačka posada – članovi posade zrakoplova koji posjeduju odgovarajuću dozvolu za upravljanje zrakoplovom ili obavljanje drugih poslova u vezi s upravljanjem zrakoplovom tijekom vremena letenja.

Odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz u cestovnom prometu

Predmet osiguranja je građansko-pravna osiguranikova odgovornost kao vozara za dokazan potpun ili djelimičan fizički gubitak ili uništenje stvari stvarno preuzetih na prijevoz u opsegu i uz pokrića određeno odredbama Uvjeta.

Smatra se da su stvari stvarno preuzete na prijevoz samo ako se isto može dokazati odgovarajućom osiguranikovom ispravom ili ugovorom. Pokriće zaključeno za osiguranje odgovornosti vozara u međunarodnom prijevozu automatizmom pokriva i odgovornost vozara u domaćem prijevozu.

Ugovaratelj može sam odabrati iznos osiguranja (limit pokrića), a postoji i zakonska mogućnost ograničenja prijevoznikove odgovornosti sukladno domaćem zakonu i međunarodnim konvencijama (CMR).
Visina premije za ovo osiguranje ovisi o limitu pokrića, broju vozila, nosivosti vozila i da li je pokriće samo u domaćem ili u domaćem i u međunarodnom prijevozu.
Policom nije pokrivena odgovornost prijevoznika za štete na pošiljkama koje su njegovo vlasništvo.