Uvijek sigurni

Osiguranje osoba od posljedica nezgode

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili pogoršanje zdravlja koje zahtjeva liječničku pomoć.

Osiguranje osoba od posljedica nezgode može biti:

  • pojedinačno tj. individualno osiguranje koje zaključuje ugovaratelj - fizička osoba, a polica glasi na ime i prezime osiguranika
  • grupno osiguranje koje zaključuje ugovaratelj - pravna osoba za 2 do 6 osoba
  • kolektivno osiguranje koje zaključuje ugovaratelj - pravna osoba za više od 6 osoba i polica za sve osiguranike mora biti s naznakom imena i prezimena osiguranika i identifikacijskog broja.

Osiguranje mogu ugovoriti osobe od navršenih 14 do navršenih 75 godina.

Nastankom osiguranog slučaja, osiguratelj isplaćuje iznose ugovorene u polici i to:

  • osigurani iznos za slučaj smrti ako je zbog nesretnog slučaja nastupila smrt osiguranika, odnosno osigurani iznos za slučaj invaliditeta ako je zbog nesretnog slučaja nastupio potpuni invaliditet osiguranika
  • postotak od osiguranog iznosa za slučaj invaliditeta koji odgovara postotku djelomičnog invaliditeta, ako je zbog nesretnog slučaja nastupio djelomični invaliditet osiguranika
  • ako je ukupan postotak invaliditeta preko 50%, tada se svaki dio postotka invaliditeta preko 50% priznaje u dvostrukom iznosu
  • dnevnu naknadu ako je osiguranik zbog nesretnog slučaja bio privremeno nesposoban za rad, odnosno za obavljanje svog redovnog zanimanja
  • naknadu troškova liječenja ako je osiguraniku zbog nesretnog slučaja bila potrebna liječnička pomoć i ako je zbog toga imao troškove liječenja
  • ostale ugovorene obveze prema Posebnim uvjetima i Uvjetima za osiguranje