S pravom policom Vaša imovina vrijedi više

Osiguranje od rizika prekida rada zbog požara i prirodnih sila

Osiguranje od rizika prekida rada zbog požara i nekih drugih rizika može biti od vitalne važnosti za Vašu tvrtku, baš kao i osiguranje od požara. Upravo ovo osiguranje osnovna je polica većine tvrtki, malo je onih koji razmišljaju o šteti koja može nastati ukoliko bi požar, oluja ili poplava toliko oštetila njihove proizvodne pogone da bi daljnja proizvodnja bila privremeno prekinuta.

Upravo zbog ovakve povezanosti, ova polica osiguranja se ne može zaključiti kao pojedinačna polica, već kao dodatak na policu osiguranja od rizika požara i prirodnih sila za Vašu tvrtku [ standardno pokrićestandardno pokrićestandardno pokriće ].

Zaključivanjem ovakvog osiguravateljnog pokrića:

  • osiguraniku se nadoknađuje osigurani stvarni iznos dobiti prije oporezivanja, koji nije mogao ostvariti zbog prekida rada, ali najviše do limita pokrića
  • osiguraniku se nadoknađuju stvarni iznosi osiguranih troškova ako su oni i dalje potrebni i ekonomski opravdani, i ako bi ih osiguranik imao da i nije bilo prekida, ali najviše do pojedinačnih limita pokrića

Što sve možete osigurati:

  • dobit prije oporezivanja [bruto dobit]
  • određeni troškovi poslovanja

Pod dobiti se podrazumijeva samo ona dobit koja se ostvaruje obavljanjem registrirane gospodarske djelatnosti kao i prihoda vezanih za tu djelatnost. Onaj dio koji se izvan toga ostvaruje ne smatra se dobiti kao npr. poslovanjem u prometu novčanih sredstava, prihodima od kamata, poslovanjem jedinica u inozemstvu, i sl.

Pod troškovima se podrazumijevaju samo troškovi fiksnog karaktera i koji nastaju neovisno o tome da li se djelatnost obavlja ili ne, a koje osiguranik mora snositi. Varijabilni troškovi, to jest oni troškovi koji su izravno vezani za obavljanje djelatnosti kao: troškovi sirovina i materijala, utrošena energija i sl., ne smatraju se troškovima.

Za trajanje prekida rada do 72 sata osiguranik nema pravo na naknadu štete, a ako prekid rada traje preko 72 sata, utvrđena naknada za cijelo trajanje prekida rada smanjuje se za 10%.