S pravom policom Vaša imovina vrijedi više

Osiguranje od potresa

Ako se posebno ugovori i obračuna dodatna premija, osiguranje sklopljeno po Uvjetima za osiguranje od rizika požara i nekih drugih rizika proširuje se i na pokriće od rizika potresa.

Osiguranik ima pravo na naknadu štete ako se dokaže da se potres, na prostoru gdje se nalaze osigurani predmeti, očitovao intenzitetom jednakim ili višim od 5 stupnjeva Mercall-Cancani-Siebergove ljestvice.

Mercall-Cancani-Siebergova ljestvica

Prilikom ostvarenja rizika potresa svi događaji nastali unutar 72 sata, računajući od prvog registriranog gibanja tla, smatraju se jednim štetnim događajem.

Premija se određuje prema lokaciji osiguranog predmeta tj. prema potresnim zonama.

Prilikom sklapanja police osiguranja od potresa, možete zaključiti i određenu odbitnu franšizu, dakle, Vaše sudjelovanje u šteti, čime će se smanjiti premija osiguranja.

Iako ih ne možemo spriječiti ili točno predvidjeti, možemo se na vrijeme osigurati od materijalne štete koju mogu prouzročiti.